Primaria Costestii din Vale cauta Partener pentru proiect POCU

primaria costestii din valeIn conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si ale Ordinului 2548/2009, Comuna Costestii din Vale, Judetul Dambovita, unitate administrativ teritoriala, cu personalitate juridica, cu sediul social in Comuna Costestii din Vale, str. Crinului, nr. 448A, cod fiscal 137165, reprezentata prin domnul Toma Matei, in calitate de Primar, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, in vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9 – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari”, Prioritatea de investitii 9.ii – Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.

Scopul cererii de finantare este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din Comuna Costestii din Vale, prin implementarea de masuri integrate de educatie, ocupare, servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuire, coeziune a comunitatii si combatere a discriminarii.
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul, precum si detalii despre tipurile de activitati obligatorii, sunt specificate in Ghidurile AMPOCU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice 4.1.
Selectia entitatii private se va face si se va nota in functie de urmatoarele criterii:
Derularea si descrierea a cel putin un proiect cu finantare nerambursabila (cu link-uri Internet/anexe relevante): 20 puncte
Experientã in derularea si descrierea a cel putin doua activitati solicitate prin Axa prioritara 4 – Obiectiv specific 4.1 (cu link-uri Internet/anexe relevante) – 30 puncte
Crearea unui concept note cu prezentarea unei idei de proiect originale si descrierea activitatilor – 50 puncte
Entitatile private interesate sunt invitate sa depuna dosarul de candidatura la sediul Primariei Comunei Costestii din Vale, str. Crinului, nr. 448A, cu mentiunea “Pentru selectia de parteneri POCU 4.1, pana la data de 30.07.2016, ora 10.00.
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate si selectate de o comisie de evaluare numita in acest sens de catre Primarul Comunei Costestii din Vale. Partenerul selectat va fi contactat direct pentru stabilirea detaliilor de colaborare.
Rezultatul selectiei va fi publicat pe site-ul Primariei Costestii din Vale, www.primariacostestiidinvale.ro. Candidatii respinsi pot depune contestatie in termen de 3 zile lucratoare de la data publicariii rezultatului selectiei pe site-ul Primariei. Contestatiile se vor solutiona de catre Comisie in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Erata anunt 5015 din 22.08.2016

Se modifica paragraful urmator: „Entitatile private interesate sunt invitate sa depuna dosarul de candidatura la sediul Primariei Comunei Costestii din Vale, str. Crinului, nr. 448A, cu mentiunea “Pentru selectia de parteneri POCU 4.1, pana la data de 30.07.2016, ora 10.00”, care va avea urmatorul continut: „Entitatile private interesate sunt invitate sa depuna dosarul de candidatura la sediul Primariei Comunei Costestii din Vale, str. Crinului, nr. 448A, cu mentiunea “Pentru selectia de parteneri POCU 4.1, pana la data de 06.09.2016, ora 10.00”.

Cele mai recente

Distribuie articolul

De citit la cafea

Abonează-te la Newsletter-ul CAFEmedia.ro și te vom anunța când publicăm un articol nou.